صفحه ی آگهـی های شرکت در مناقصـه

 

 

 

آگهـی شرکت در مناقصـه

98/1-5 

 

شرکت سیمان خاش در نظر دارد

عملیات تخلیه و دپوسازی یکصد هزار تن کلینکر در محوطه بندر شهید بهشتی چابهار(طی دو مرحله)

حمل کلینکر از محل دپو به محل بارگیری کشتی

بارگیری به کشتی با استفاده از جرثقیل کشتی

خنکاری

 را براساس شرایط ذیل واگذار نماید :

شرایط عمومی مناقصه :

1-شرکت کنندگان می­توانند در قالب اشخاص حقوقی در مناقصه شرکت نمایند.

2- شرکت کنندگان حقوقی می­بایست رونوشت آگهی تأسیس و آخرین تغییرات شرکت خود را که به مهر و امضاء صاحبان امضای شرکت رسیده است و به همراه کپی شناسنامه و کارت ملی کل اعضای هیئت مدیره در پاکت الف تحویل شرکت سیمان خاش نمایند.

3-شرکت کنندگان می­توانند با هماهنگی قبلی نسبت به بازدید از محل انجام عملیات اقدام نمایند.

4- شرکت کنندگان می­بایست سپرده شرکت در مناقصه که معادل 100.000.000 ریال می­باشد را به یکی از صورت­های زیر در پاکت الف تحویل سیمان خاش نمایند :

1-4-   اصل فیش واریزی به حساب 380638/79 بانک ملت شعبه پاشا به نام شرکت

         سیمان خاش و شبا 3879 3806 0000 0000 2000 3701 IR واريز نمايند.

2-4-   اصل ضمانتنامه بانکی در وجه شرکت سیمان خاش بابت تضمین شرکت در مناقصه با اعتبار 3 ماهه .

3-4-   اصل چک بین بانکی در وجه شرکت سیمان خاش به درخواست شخص شرکت کننده در مناقصه .

5-    شرکت کنندگان می­بایست مجوز و تاییدیه اداره بندر و کپی برابر اصل شده برگ تأیید صلاحیت و گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکار توسط وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی در امور مربوطه که دارای اعتبار باشد را در پاکت الف تحویل شرکت سیمان خاش نماید.

6-    با توجه به زمانبر بودن ابلاغ نتیجه شرکت کنندگان، می­بایست به نحوی پیشنهاد قیمت دهند که حداقل تا 2 ماه پیشنهادات دارای اعتبار باشد که پس از آن کلیه سپرده­ها بجز نفرات اول تا سوم  قابل عودت خواهد بود.

7-    به پیشنهادات مشروط و مخدوش و مبهم و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8-    بازگشایی پاکات بدون حضور شرکت کنندگان در مناقصه خواهد بود.

9-    شرکت سیمان خاش در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار خواهد بود.

10- در صورت عدم وجود هر یک از اسناد ذکر شده که می­بایست در پاکت الف قرار داشته باشد، پاکت
       ب بازگشایی نخواهد شد و عیناً به متقاضی عودت می­گردد.

11- آخرین مهلت تحویل گیری پاکات ساعت 14 مورخ 98/8/26 خواهد بود.

      بدیهی است پیشنهادات واصله بعد از زمان مقرر قابل پذیرش نخواهد بود.

12- شرکت کنندگان می­بایست پیشنهادات خود را در دو پاکت دربسته الف و ب  بشرح ذیل می­باشد.
      را حداکثر تا تاریخ فوق­الذکر تحویل شرکت سیمان خاش داده و رسید دریافت نمایند.

تذکر : شرکت کنندگان می­بایست 2 برگ پیوست این اسناد را بر روی پاکات مربوطه الصاق نموده
          و به طور کامل تکمیل نمایند.

 

مدارکی که می­بایست در پاکت (الف) قرار گیرند.

1-    رونوشت آگهی روزنامه رسمی تأسیس شرکت و آخرین تغییرات آن و نیز کپی شناسنامه و کارت ملی .

2-    سپرده شرکت در مناقصه .

3-    سوابق کاری مشابه به همراه رضایت نامه از کارفرمایان قبلی .

4-    کل اسناد مناقصه و قرارداد که مهر و امضا گردیده باشند.

5-    کپی برابر اصل تأیید صلاحیت پیمانکار توسط وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی در امور مربوطه که دارای اعتبار باشد و تأیید صلاحیت ایمنی و مجوز اداره بندر جهت انجام امور مورد نظر.

6-    سایر موارد.

 

مدارکی که می­بایست در پاکت (ب) قرار گیرند.

برگ پیشنهاد قیمت تکمیل شده به همراه مهر و امضاء معتبر که می­بایست بدون هرگونه خط خوردگی باشد.

 

آدرس :

1-    خاش-کارخانه سیمان خاش-دبیرخانه کارخانه

تلفن : 05433723761

2-    زاهدان - بلوار دانشگاه - میدان دکتر حسابی - بلوار جمهوری                            

تلفن : 21-05433294519

 

دانلود قرارداد مناقصه