فهرست سهامداران عمده و اسامی اعضای هیئت مدیره شرکت سیمان خاش


ردیف

نام سهامدار

نماینده سهامدار

سمت

1

شرکت توسعه صنعتي و معدني کاني نويد پارس

شاپور کشائي­فرد

رئیس هیئت مدیر

2

شرکت سيمان خوزستان (سهامي عام)

خسرو جامعي

نائب­رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

3

شرکت سيمان فارس وخوزستان (سهامي عام)

رضا وجدانی تازه­کند

عضو هیئت مدیره

4

شرکت گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

فرزاد اميري

عضو هیئت مدیره

5

شرکت سيمان فارس نو (سهامي عام)

سياوش عرب

عضو هیئت مدیره