صفحه ی آگهـی های شرکت در مزایده

 

اسناد مزایده فروش سیمان پاکتی صادراتی 425-1 از طریق بنادر چابهار

شرکت سیمان خاش

 

(شماره: 11-1400-KCCOA)

روش فروش: مزایده عمومی

 

دانلود اسناد مزایده فروش سیمان پاکتی صادراتی 425-1 از طریق بنادر چابهار

 

 

اسناد مزایده فروش کلینکر صادراتی تیپ 2 (فله) از طریق بنادر چابهار

شرکت سیمان خاش

 

(شماره: 12-1400-KCCOA)

روش فروش: مزایده عمومی

 

دانلود اسناد مزایده فروش کلینکر صادراتی تیپ 2 (فله) از طریق بنادر چابهار  


اسناد مزایده فروش کلینکر صادراتی(فله) تیپ 2 از طریق مرزهای زمینی صادراتی شرکت سیمان خاش

شرکت سیمان خاش

 

(شماره: 13-1400-KCCOA)

روش فروش: مزایده عمومی

 

دانلود اسناد مزایده فروش کلینکر صادراتی(فله) تیپ 2 از طریق مرزهای زمینی صادراتی 

 

اسناد مزایده فروش سیمان صادراتی پاکتی تیپ 2 از طریق مرزهای زمینی صادراتی شرکت سیمان خاش

شرکت سیمان خاش

 

(شماره: 14-1400-KCCOA)

روش فروش: مزایده عمومی

 

دانلود اسناد مزایده فروش سیمان صادراتی پاکتی تیپ 2 از طریق مرزهای زمینی صادراتی

 

اسناد مزایده فروش سیمان صادراتی پوزولانی از طریق مرزهای زمینی صادراتی شرکت سیمان خاش

شرکت سیمان خاش

 

(شماره: 15-1400-KCCOA)

روش فروش: مزایده عمومی

 

دانلود اسناد مزایده فروش سیمان صادراتی پوزولانی از طریق مرزهای زمینی صادراتی